ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา


สรุปการดำเนินงาน Open House
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2548

 
1. ความเป็นมา
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2548 โดยจัดให้มีกิจกรรม
ในหลายลักษณะและภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาได้จัดโครงการ Open House ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ นิสิตและบุคคลทั่วไปได้รับทราบและรู้จักภาควิชา และภาระหน้าที่ของภาควิชาที่เป็นหน่วยงาน
ทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย และในโอกาส เดียวกันก็จัดให้มีการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดทางจิตวิทยา
และบริการกระบวนการทางวิชาการให้กับนิสิตและผู้สนใจ

2. ผู้ดำเนินงาน

     ผู้ดำเนินงานโครงการ Open House ของภาควิชาเป็นคณาจารย์นิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดย
     1. คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นคณาจารย์ของภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
     2. คณะกรรมการดำเนินงาน
          2.1 คณาจารย์ภาควิชาที่ไม่ติดภาระงานอื่น จำนวน 4 ท่าน
          2.2 นิสิตโครงการดุษฎีบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ท่าน
          2.3 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
          2.4 เจ้าหน้าที่ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 1 คน

3. ลักษณะของการทำโครงการ

      โครงการ Open House ของภาควิชาแบ่งลักษณะงานเป็น 4 ส่วน คือ
          3.1 นิทรรศการความรู้เปิดโลกจิตวิทยา เป็นการจัดบอร์ดให้ข้อสารสนเทศเกี่ยวกับ แนวความคิดทางจิตวิทยา เป็นจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และลักษณะอาการพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ทั่วไป
          3.2 บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และเชาวน์ปัญญา
          3.3 การบริการตรวจวัดความตึงกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง EMG และการฝึกทักษะการย้อนกลับ
          3.4 การให้คำปรึกษา

4. สถานที่

     ใช้สถานที่ ห้องสำนักงานภาควิชา (QS1 307) ซึ่งมีห้องให้คำปรึกษา ห้องบริการตรวจวัดความตึงกล้ามเนื้อ ห้อง QS1 305B เพื่อบริการแบบทดสอบ และบริเวณโถงชั้น 3 เพื่อแสดงบอร์ด สาระสนเทศ

5. ผู้เข้ารับบริการ

     ในการเปิดโครงการ Open House ครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 130 ราย ดังจำแนกได้
     5.1 บริการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ ได้แก่
          - แบบทดสอบความสุข ให้บริการ 64 ราย
          - แบบทดสอบความจำ ให้บริการ 9 ราย
          - แบบทดสอบภาวะสุขภาพ ให้บริการ 22 ราย
          - แบบทดสอบ EQ ให้บริการ 39 ราย
          - แบบทดสอบ IQ ให้บริการ 11 ราย
          - แบบทดสอบบุคลิกภาพ ให้บริการ 23 ราย
     5.2 บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาจำนวน 10 ราย
     5.3 บริการวัดระดับความเครียดด้วยเครื่อง EMG จำนวนประมาณ 30 ราย
หมายเหตุ จำนวนผู้รับบริการที่รายงานนี้ได้จากแบบบันทึกที่ผู้รับบริการได้คืนให้คณะทำงาน ยังมีผู้รับ บริการส่วนหนึ่งที่ไม่ได้คืนแบบบันทึก ดังนั้นจำนวนผู้รับบริการที่รายงานจึงน้อยกว่าความเป็นจริง

6. อื่น ๆ

ในโครงการ Open House ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับปรึกษาอย่างมาก และได้มี การติดต่อเพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อไปบริการนอกสถานที่ต่อ
     1. โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร 038-444479-81, 04-0401711 ติดต่ออาจารย์วีณา พรหมภา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงเรียน
     2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร 038-535481-6 ต่อ 335, 01-9456263 ติดต่ออาจารย์มัลลิกา วรานุตระกูล ประมาณเดือนกันยายน 2548 ซึ่งภาควิชาจะได้ประสานงานต่อไป

บรรยากาศการเปิดบ้าน
 
     
การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
 
     
การวัดความเครียดด้วยเครื่อง EMG
 
     
การให้คำปรึกษาเชิิงจิตวิทยา
 
     ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Department of Guidance and Educational Psychology
Faculty Of Education Burapha University 
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand