ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

 

หลักสูตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Counseling Psychology

หลักสูตร
ภาษาไทย : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Guidance Psychology

 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Department of Guidance and Educational Psychology
Faculty Of Education Burapha University 
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand