ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ประวัติความเป็นมาภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา


             เมื่อวิทยาลัยการศึกษาบางแสนได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2498 นั้น โครงสร้างทางวิชาการเป็นวิทยาลัยที่จะผลิตครูระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นสถานอุดมศึกษาแห่งแรก ที่สอนถึงระดับปริญญาตรี ที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพ ฯ ในระยะแรกมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องคือ วิชาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาวัยรุ่น และ การแนะแนวเบื้องต้น แต่ยังไม่เป็นภาควิชาที่ชัดเจน จนเมื่อมีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517
ภาควิชาการแนะแนวและ จิตวิทยาการศึกษา ก็ได้เกิดขึ้น ตามนัยของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกวิทยาเขตที่พร้อมจะมีภาควิชาได้ ก็สามารถตั้งภาควิชาขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้มีภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาขึ้นในวิทยาเขตบางแสน และมีรายวิชาที่สอนอยู่ 4 รายวิชา คือ

          1. วิชาแนะแนวเบื้องต้น
          2. วิชาจิตวิทยาการศึกษา
          3. วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
          4. วิชาจิตวิทยาวัยรุ่น

          และได้เปิดสอนวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวขึ้น (ระดับปริญญาตรี) เมื่อปี พ.ศ. 2517 นั้นเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวขึ้น

          ต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ภาควิชา และคณะวิชาส่วนใหญ่ก็ได้ยกเอาโครงสร้างและชื่อมาจาก พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทั้งหมด เช่นเดียวกับภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา และใช้ชื่อนี้อยู่จนในปัจจุบัน ซี่งในตอนนั้นก็มีรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่ 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ

ระดับปริญญาตรี
          1. วิชาพื้นฐานการศึกษา ได้แก่ วิชา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครู การแนะแนวเบื้องต้น
          2. วิชาโท จิตวิทยาการแนะแนว

ระดับปริญญาโท
          หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

          เมื่อปี พ.ศ. 2538 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เป็นต้นมา โดยมี โครงการจะเปิดสอนปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ในปี พ.ศ. 2540 และเมื่อโครงการเสนอหลักสูตรใหม่พร้อม โครงการขอเปิดสอนปริญญาเอก ที่เสนอสภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อท้วงติง หลายประการ กอปรกับราชการได้ใช้มาตรการหยุดการขยายตัวของภาครัฐทำให้ขาดแคลนกำลังคนที่จะทำให้โครงการปริญญาเอกของภาควิชาเกิดขึ้นได้ จึงยังไม่อาจเปิดสอนหลักสูตร ปริญญาเอกได้ในปัจจุบัน
 
 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Department of Guidance and Educational Psychology
Faculty Of Education Burapha University 
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand