ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลายปี 2546

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา

 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Department of Guidance and Educational Psychology
Faculty Of Education Burapha University 
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand